Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Organizations and individual applicants can apply.
Opens Oct 21 2020 08:00 AM (PDT)
Deadline Dec 6 2020 11:59 PM (PST)
$1,000.00
Description

See below for instructions on how to apply for: English   |   Español   |     한국어   |   Tiếng Việt   |   中文(简体)|   Français   |   Garifuna   |   हिंदी   |   Soomaali   |   Kiswahili   |   Tagalog/Filipino

Program Overview: 

As immigrants, we’ve made Washington our home. If you’re an immigrant experiencing hard times because of COVID-19, and you aren’t eligible for federal financial relief or unemployment insurance, this fund is for you.

Apply for the Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund and receive a $1,000 one-time direct payment (up to $3,000 per household).

Eligibility

To apply, you must meet ALL of the requirements below:

 • Be 18 years old or older
  AND

 • Reside in Washington state
  AND

 • Have experienced hardship due to the pandemic
  AND

 • Did not receive federal CARES Act Economic Impact Payment (also known as a “coronavirus stimulus check”) due to immigration status AND

 • Are not eligible for unemployment insurance during the COVID-19 pandemic due to immigration status.

How to Apply

Before you apply, you should:

 1. Gather your required identity and residency documentation. You can review the list of approved materials at https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 
 2. Calculate your household’s  average monthly income.
 3. Click the “Apply” button on the application page then navigate to the “Register” button and create a Survey MonkeyApply Account. A few minutes after you sign up you will get an email to verify your account. Please make sure you verify your account.
 4. Complete all of the application questions. This may take some time. You can save your application and come back at any time.
 5. Once you are finished with your application find the large green “SUBMIT” button to send in your application.

After you apply, please make sure to check your email inbox or the junk email folder for your confirmation. You will also get a text message confirmation the day you submit your application. You may log back in and check the status to see if your application is being reviewed and if you are awarded the funding. Please only submit your application one time.

If you need help filling out the application please visit http://immigrantreliefwa.org to connect with one of our community partners.


Español:

Condiciones de elegibilidad:

Para presentar una solicitud, usted debe cumplir con TODOS los requisitos indicados a continuación:

 • Ser mayor de 18 años
  Y

 • Vivir en el estado de Washington
  Y

 • Haber tenido dificultades por la pandemia
  Y

 • No haber recibido Pagos por Impacto Económico de la Ley federal CARES (también denominado "cheque de estímulo económico por Coronavirus") por su estatus inmigratorio
  Y

 • No ser elegible para el seguro de desempleo por su estatus inmigratorio.

Cómo enviar una solicitud

Antes de enviar una solicitud, deberá:

 1. Presentar los documentos necesarios para verificar dirección e identidad. Puede ver la lista de los documentos que son aceptados en https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 
 2. Proveer el promedio de ingreso mensual del hogar.
 3. Haga clic en el botón "Apply" en la página de la solicitud, luego haga clic en el botón "Register" y cree una cuenta de SurveyMonkey. Unos minutos después de registrarse, recibirá un correo electrónico para verificar su cuenta. Es necesario verificar su cuenta para pasar al siguiente paso.
 4. Complete todas las preguntas de la solicitud. Esto podría demorar unos minutos. Si es necesario puede guardar su solicitud y regresar a terminarla  en cualquier momento.
 5. Una vez que haya completado su solicitud, haga clic en el botón verde que dice "ENVIAR" para enviar su solicitud.

Después de presentar la solicitud, asegúrese de revisar su bandeja de entrada de correo electrónico (inbox) o la carpeta de correo no deseado (spam) para su confirmación. 

También recibirá una confirmación por mensaje de texto el día en que envíe su solicitud.  Para verificar el estado de su solicitud puede volver a iniciar sesión y ver si su solicitud está siendo revisada y si se le otorga la asistencia financiera. Envíe su solicitud solo una vez.

Si necesita ayuda para completar la solicitud, visite http://immigrantreliefwa.org para comunicarse con una de las organizaciones asociadas con el fondo.


한국어

자격 기준

신청하려면, 아래 요건 모두를 충족해야 합니다.

 • 18세 이상임
  그리고

 • 워싱턴주에 거주함
  그리고

 • 팬데믹으로 인해 곤궁을 겪음
  그리고

 • 이민 신분으로 인해 연방 정부의 CARES 법의 경제 지원금을 (“코로나바이러스 지원금”이라고도 함) 받지 못했음
  그리고

 • 이민 신분으로 인해 코로나19 팬데믹 기간 동안 실업 보험금 수령 자격이 없음.

신청 방법

신청하기 전에, 다음과 같이 해야 합니다.

 1. 필요한 귀하의 신원 및 거주 서류를 챙겨야 합니다. https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 에서 승인된 자료들의 리스트를 검토할 수 있습니다.
 2. 귀하의 가정의 평균 월 소득을 산출해야 합니다.
 3. 신청 페이지에서 “신청” 버튼을 클릭한 다음 “등록” 버튼으로 찾아가서 SurveyMonkey Apply 계정을 생성하십시오. 등록하고 몇 분 후에 귀하는 계정을 확인하기 위한 이메일을 받습니다. 반드시 귀하의 계정을 확인하십시오.
 4. 모든 신청 질문들에 대한 답을 작성하십시오. 이것은 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 귀하는 신청서를 저장할 수 있고 언제든지 다시 찾을 수 있습니다.
 5. 일단 신청서 작성을 마치면, 신청서를 보내기 위해 신청서에 있는 큰 녹색 “제출” 버튼을 찾으십시오.

신청 후, 반드시 귀하의 받은 메일함 또는 정크 이메일 폴더를 점검하여 확인하십시오. 신청서를 제출하는 당일에 확인 문자 메시지도 받습니다. 신청서가 검토되고 있는지 그리고 귀하에게 자금의 지급 판정이 내려지는지 여부를 알아보기 위해 다시 로그인하여 처리 현황을 확인할 수 있습니다. 신청서를 오직 한 번만 제출하십시오.

신청서를 작성하는 데 도움이 필요한 경우, https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs  를 방문하여 우리 협력단체 중 하나에 연락하십시오.


Tiếng Việt

Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện

Để nộp đơn, quý vị phải đáp ứng TẤT CẢ các yêu cầu dưới đây:

 • Được từ 18 tuổi trở lên

 • Cư trú ở tiểu bang Washington

 • Đã gặp khó khăn do đại dịch

 • Không nhận được tiền Tác Động Kinh Tế theo luật liên bang CARES (còn gọi là “khoản tiền kích thích kinh tế coronavirus”) do tình trạng nhập cư

 • Không hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp trong đại dịch COVID-19 do tình trạng nhập cư.

Cách Nộp Đơn

Trước khi nộp đơn, quý vị nên:

 1. Thu thập giấy tờ nhận dạng và nơi cư trú của quý vị. Quý vị có thể xem danh sách giấy tờ đã được chấp thuận tại https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 
 2. Tính thu nhập hàng tháng trung bình của hộ gia đình quý vị.
 3. Nhấp vào nút “Nộp Đơn” trên trang đơn, sau đó chuyển đến nút “Đăng Ký” và tạo Tài Khoản SurveyMonkey Apply. Một vài phút sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được một email để xác nhận tài khoản của mình. Hãy bảo đảm rằng quý vị xác nhận tài khoản của mình.
 4. Trả lời tất cả các câu hỏi trên đơn. Việc này có thể mất một lúc. Quý vị có thể lưu đơn của mình và quay lại bất kỳ lúc nào.
 5. Sau khi quý vị điền xong đơn của mình, hãy tìm nút “NỘP” lớn màu xanh lục để nộp đơn của quý vị.

Sau khi quý vị nộp đơn, hãy bảo đảm kiểm tra hộp thư email hoặc thư mục email rác để xem email xác nhận. Quý vị cũng sẽ nhận được một tin nhắn qua văn bản xác nhận vào ngày quý vị nộp đơn. Quý vị có thể đăng nhập lại và kiểm tra tình trạng đơn để xem liệu đơn của quý vị có đang được xem xét không và quý vị có được cấp tài trợ không. Vui lòng chỉ nộp đơn của quý vị một lần.

Nếu quý vị cần giúp điền đơn, vui lòng vào https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs  các đối tác cộng đồng của chúng tôi.


中文(简体):

资格条件

申请者必须符合以下所有条件:

 • 年满18岁或以上

 • 住在华盛顿州

 • 因为疫情遇到困难

 • 因为移民身份未获得过联邦CARES法案的经济影响补助金(又称为“冠状病毒补助支票”)

 • 因为移民身份在新冠肺炎疫情期间无法获得失业保险福利。

申请方法

在申请之前,您应当:

 1. 准备好必要的身份和居住证明文件。您可以在 https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 查看符合要求的文件清单
 2.  计算您家的月均收入。
 3. 点击申请页面上的“申请”(Apply)按钮,然后找到“注册”(Register)按钮,创建一个Survey Monkey帐户。登入帐户几分钟后,您将收到一封验证帐户的电子邮件。请务必验证您的帐户。
 4. 回答申请表上的所有问题。这可能需要一点时间。您可以保存申请表,然后随时继续填写。
 5. 填好申请表后,找到较大的绿色“提交”(SUBMIT)按钮发送申请表。

提交申请表后,请务必查看您电子邮件的收件箱或垃圾箱,看看有没有收到确认电子邮件。在提交申请表的当天,您还会收到一条确认短信。您可以再次登录并查看状态,看看您的申请是否正在审核以及您的申请是否获得批准。请不要重复提交申请。

如果填写申请表时需要帮助,请浏览 https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs  联系我们的社区合作伙伴。

Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund


See below for instructions on how to apply for: English   |   Español   |     한국어   |   Tiếng Việt   |   中文(简体)|   Français   |   Garifuna   |   हिंदी   |   Soomaali   |   Kiswahili   |   Tagalog/Filipino

Program Overview: 

As immigrants, we’ve made Washington our home. If you’re an immigrant experiencing hard times because of COVID-19, and you aren’t eligible for federal financial relief or unemployment insurance, this fund is for you.

Apply for the Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund and receive a $1,000 one-time direct payment (up to $3,000 per household).

Eligibility

To apply, you must meet ALL of the requirements below:

 • Be 18 years old or older
  AND

 • Reside in Washington state
  AND

 • Have experienced hardship due to the pandemic
  AND

 • Did not receive federal CARES Act Economic Impact Payment (also known as a “coronavirus stimulus check”) due to immigration status AND

 • Are not eligible for unemployment insurance during the COVID-19 pandemic due to immigration status.

How to Apply

Before you apply, you should:

 1. Gather your required identity and residency documentation. You can review the list of approved materials at https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 
 2. Calculate your household’s  average monthly income.
 3. Click the “Apply” button on the application page then navigate to the “Register” button and create a Survey MonkeyApply Account. A few minutes after you sign up you will get an email to verify your account. Please make sure you verify your account.
 4. Complete all of the application questions. This may take some time. You can save your application and come back at any time.
 5. Once you are finished with your application find the large green “SUBMIT” button to send in your application.

After you apply, please make sure to check your email inbox or the junk email folder for your confirmation. You will also get a text message confirmation the day you submit your application. You may log back in and check the status to see if your application is being reviewed and if you are awarded the funding. Please only submit your application one time.

If you need help filling out the application please visit http://immigrantreliefwa.org to connect with one of our community partners.


Español:

Condiciones de elegibilidad:

Para presentar una solicitud, usted debe cumplir con TODOS los requisitos indicados a continuación:

 • Ser mayor de 18 años
  Y

 • Vivir en el estado de Washington
  Y

 • Haber tenido dificultades por la pandemia
  Y

 • No haber recibido Pagos por Impacto Económico de la Ley federal CARES (también denominado "cheque de estímulo económico por Coronavirus") por su estatus inmigratorio
  Y

 • No ser elegible para el seguro de desempleo por su estatus inmigratorio.

Cómo enviar una solicitud

Antes de enviar una solicitud, deberá:

 1. Presentar los documentos necesarios para verificar dirección e identidad. Puede ver la lista de los documentos que son aceptados en https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 
 2. Proveer el promedio de ingreso mensual del hogar.
 3. Haga clic en el botón "Apply" en la página de la solicitud, luego haga clic en el botón "Register" y cree una cuenta de SurveyMonkey. Unos minutos después de registrarse, recibirá un correo electrónico para verificar su cuenta. Es necesario verificar su cuenta para pasar al siguiente paso.
 4. Complete todas las preguntas de la solicitud. Esto podría demorar unos minutos. Si es necesario puede guardar su solicitud y regresar a terminarla  en cualquier momento.
 5. Una vez que haya completado su solicitud, haga clic en el botón verde que dice "ENVIAR" para enviar su solicitud.

Después de presentar la solicitud, asegúrese de revisar su bandeja de entrada de correo electrónico (inbox) o la carpeta de correo no deseado (spam) para su confirmación. 

También recibirá una confirmación por mensaje de texto el día en que envíe su solicitud.  Para verificar el estado de su solicitud puede volver a iniciar sesión y ver si su solicitud está siendo revisada y si se le otorga la asistencia financiera. Envíe su solicitud solo una vez.

Si necesita ayuda para completar la solicitud, visite http://immigrantreliefwa.org para comunicarse con una de las organizaciones asociadas con el fondo.


한국어

자격 기준

신청하려면, 아래 요건 모두를 충족해야 합니다.

 • 18세 이상임
  그리고

 • 워싱턴주에 거주함
  그리고

 • 팬데믹으로 인해 곤궁을 겪음
  그리고

 • 이민 신분으로 인해 연방 정부의 CARES 법의 경제 지원금을 (“코로나바이러스 지원금”이라고도 함) 받지 못했음
  그리고

 • 이민 신분으로 인해 코로나19 팬데믹 기간 동안 실업 보험금 수령 자격이 없음.

신청 방법

신청하기 전에, 다음과 같이 해야 합니다.

 1. 필요한 귀하의 신원 및 거주 서류를 챙겨야 합니다. https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 에서 승인된 자료들의 리스트를 검토할 수 있습니다.
 2. 귀하의 가정의 평균 월 소득을 산출해야 합니다.
 3. 신청 페이지에서 “신청” 버튼을 클릭한 다음 “등록” 버튼으로 찾아가서 SurveyMonkey Apply 계정을 생성하십시오. 등록하고 몇 분 후에 귀하는 계정을 확인하기 위한 이메일을 받습니다. 반드시 귀하의 계정을 확인하십시오.
 4. 모든 신청 질문들에 대한 답을 작성하십시오. 이것은 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 귀하는 신청서를 저장할 수 있고 언제든지 다시 찾을 수 있습니다.
 5. 일단 신청서 작성을 마치면, 신청서를 보내기 위해 신청서에 있는 큰 녹색 “제출” 버튼을 찾으십시오.

신청 후, 반드시 귀하의 받은 메일함 또는 정크 이메일 폴더를 점검하여 확인하십시오. 신청서를 제출하는 당일에 확인 문자 메시지도 받습니다. 신청서가 검토되고 있는지 그리고 귀하에게 자금의 지급 판정이 내려지는지 여부를 알아보기 위해 다시 로그인하여 처리 현황을 확인할 수 있습니다. 신청서를 오직 한 번만 제출하십시오.

신청서를 작성하는 데 도움이 필요한 경우, https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs  를 방문하여 우리 협력단체 중 하나에 연락하십시오.


Tiếng Việt

Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện

Để nộp đơn, quý vị phải đáp ứng TẤT CẢ các yêu cầu dưới đây:

 • Được từ 18 tuổi trở lên

 • Cư trú ở tiểu bang Washington

 • Đã gặp khó khăn do đại dịch

 • Không nhận được tiền Tác Động Kinh Tế theo luật liên bang CARES (còn gọi là “khoản tiền kích thích kinh tế coronavirus”) do tình trạng nhập cư

 • Không hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp trong đại dịch COVID-19 do tình trạng nhập cư.

Cách Nộp Đơn

Trước khi nộp đơn, quý vị nên:

 1. Thu thập giấy tờ nhận dạng và nơi cư trú của quý vị. Quý vị có thể xem danh sách giấy tờ đã được chấp thuận tại https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 
 2. Tính thu nhập hàng tháng trung bình của hộ gia đình quý vị.
 3. Nhấp vào nút “Nộp Đơn” trên trang đơn, sau đó chuyển đến nút “Đăng Ký” và tạo Tài Khoản SurveyMonkey Apply. Một vài phút sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được một email để xác nhận tài khoản của mình. Hãy bảo đảm rằng quý vị xác nhận tài khoản của mình.
 4. Trả lời tất cả các câu hỏi trên đơn. Việc này có thể mất một lúc. Quý vị có thể lưu đơn của mình và quay lại bất kỳ lúc nào.
 5. Sau khi quý vị điền xong đơn của mình, hãy tìm nút “NỘP” lớn màu xanh lục để nộp đơn của quý vị.

Sau khi quý vị nộp đơn, hãy bảo đảm kiểm tra hộp thư email hoặc thư mục email rác để xem email xác nhận. Quý vị cũng sẽ nhận được một tin nhắn qua văn bản xác nhận vào ngày quý vị nộp đơn. Quý vị có thể đăng nhập lại và kiểm tra tình trạng đơn để xem liệu đơn của quý vị có đang được xem xét không và quý vị có được cấp tài trợ không. Vui lòng chỉ nộp đơn của quý vị một lần.

Nếu quý vị cần giúp điền đơn, vui lòng vào https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs  các đối tác cộng đồng của chúng tôi.


中文(简体):

资格条件

申请者必须符合以下所有条件:

 • 年满18岁或以上

 • 住在华盛顿州

 • 因为疫情遇到困难

 • 因为移民身份未获得过联邦CARES法案的经济影响补助金(又称为“冠状病毒补助支票”)

 • 因为移民身份在新冠肺炎疫情期间无法获得失业保险福利。

申请方法

在申请之前,您应当:

 1. 准备好必要的身份和居住证明文件。您可以在 https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs 查看符合要求的文件清单
 2.  计算您家的月均收入。
 3. 点击申请页面上的“申请”(Apply)按钮,然后找到“注册”(Register)按钮,创建一个Survey Monkey帐户。登入帐户几分钟后,您将收到一封验证帐户的电子邮件。请务必验证您的帐户。
 4. 回答申请表上的所有问题。这可能需要一点时间。您可以保存申请表,然后随时继续填写。
 5. 填好申请表后,找到较大的绿色“提交”(SUBMIT)按钮发送申请表。

提交申请表后,请务必查看您电子邮件的收件箱或垃圾箱,看看有没有收到确认电子邮件。在提交申请表的当天,您还会收到一条确认短信。您可以再次登录并查看状态,看看您的申请是否正在审核以及您的申请是否获得批准。请不要重复提交申请。

如果填写申请表时需要帮助,请浏览 https://immigrantreliefwa.org/faq#req-docs  联系我们的社区合作伙伴。

Value

$1,000.00

Open to
Organizations and individual applicants can apply.
Opens
Oct 21 2020 08:00 AM (PDT)
Deadline
Dec 6 2020 11:59 PM (PST)